en English
b

Privacy Verklaring

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving. bouwens& kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol adres (IP-adres) van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de website, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en het systeem, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

bouwens& maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookie Verklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op een van onze websites, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op andere websites waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werken bij bouwens&. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacy Verklaring. Als u geen interesse heeft, dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens te honoreren om niet door ons benaderd te worden.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u te benaderen voor reviews, feedback en controles en met notificaties, meldingen en berichten;
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en behoeften, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld bij een vacature-alert;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling van werk of een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiecontroles, social media, etc.;
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de wet- en regelgeving om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en begeleiding;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid, en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • wet- en regelgeving na te leven als we een werknemers- of bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en situaties of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving of registratie:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en introductievideo.

Op het moment dat u voor bouwens& kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

bouwens& legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (sollicitanten, kandidaten, werknemers, zzp-ers) delen?

bouwens& kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen haar organisatie, opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de informatie zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. bouwens& heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Sollicitanten en kandidaten (indien u (nog) niet voor bouwens& heeft gewerkt)

Uw gegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot een jaar na het laatste contact indien u niet voor bouwens& heeft gewerkt. U krijgt een jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Als u niet meer bij bouwens& wilt gaan werken, dan kunt u een verzoek tot uitschrijving versturen naar info@bouwensen.nl. U wordt in dat geval niet meer benaderd door bouwens&. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor bouwens& onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd

(Oud-)werknemers (indien u voor bouwens& werkt/heeft gewerkt)

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het einde van het dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor bouwens&. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor bouwens& onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

bouwens& verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • voor het onderhouden van een zakelijke relatie;
 • voor het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

bouwens& kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de relatie dan wel ten behoeve van de dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten binnen bouwens&, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin bouwens& hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. bouwens& heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen van gegevens voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers, zakelijke en overige relaties

Als u inzage wenst in de over u geregistreerde persoonsgegevens en/of deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u een verzoek daartoe versturen naar info@bouwensen.nl.

Beveiliging

bouwens& doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is bouwens& met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door bouwens&, dan kunt u via e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen via info@bouwensen.nl of bouwens&, t.a.v. Afdeling Finance & Legal, Postbus 17474, 1001 JL Amsterdam. U kunt onze afdeling Finance & Legal ook telefonisch bereiken via 020-6422820.

Als er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via dit formulier.

Wijzigingen

bouwens& kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Verklaring. De meest actuele Privacy Verklaring is te allen tijde in te zien op de website van bouwens&: www.bouwensen.nl/privacy-verklaring. Deze versie is opgesteld in oktober 2020.