en English
b

Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door bouwens&, mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: ‘bouwens&’).

bouwens& is statutair gevestigd te Amsterdam, houdt kantoor aan Emmaplein 2, 1075 AW Amsterdam, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34303935.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. bouwens& behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan bouwens& of haar licentiegevers. bouwens& verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die bouwens& via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bouwens&, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van bouwens& geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door bouwens& en hierbij een link naar de website van bouwens& wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan bouwens& er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan bouwens& instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. bouwens& sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van bouwens&. bouwens& is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt bouwens& zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. bouwens& is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

bouwens& gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy Statement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die bouwens&, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt bouwens& zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens bouwens& of derden.

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Online Portal’), dat alleen bestemd is voor personen die daartoe een account hebben en rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Online Portal is toegankelijk via de website. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.